Methodiek

De Dialoog
Doel van de Dag van de Dialoog is door middel van de dialoog nieuwe verbindingen te maken, kris kras door de samenleving in een stad heen, waardoor nieuwe inzichten, ideeën, kansen en concrete projecten ontstaan die bijdragen aan samenhang in de stad.

Dialoogmethodiek
De methodiek die op de Dag van de Dialoog wordt gehanteerd is gebaseerd op de methode Appreciative Inquiry. De dialoogmethodiek werd in Rotterdam voor de eerste Dag van de Dialoog ontwikkeld door Brahma.

De vier stappen die in het gesprek worden doorlopen zijn:

 1. Kennismaken,
 2. Ervaringen delen,
 3. Dromen,
 4. Doen.

Deze stappen worden in vier vragen vertaald als leidraad voor het gesprek.

De uitgangspunten voor de dialoog (zogenaamde gespreksregels) zijn:

 • Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen. Zet daar niet gelijk een verhaal tegenover.
 • Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid.
 • Sta stiltes toe als mensen even na moeten denken.
 • Spreek vanuit jezelf, niet over algemeenheden (’ik vind’ i.p.v. ‘men zegt’).
 • Vraag toelichting als er toch algemeenheden op tafel komen.
 • Stel oordelen uit en onderzoek ze.

Thema
Elke Dag van de Dialoog heeft een jaarlijks wisselend centraal thema. Het thema wordt positief en uitnodigend geformuleerd zodat mensen gemotiveerd raken om deel te nemen. Thema’s die een relatie hebben met waarden, normen, tradities, motivaties, cultuur lenen zich het best. Maar ook actuele thema’s die veel mensen bezighouden, zoals werk of opgroeien zijn breed genoeg om belangstelling te wekken.

Voorbeelden van thema’s:

 • Ontmoet een ander en laat jezelf zien
 • Respect voor elkaars waarden
 • Erbij horen!
 • Opgroeien in de stad
 • Identiteit
 • Gaan voor de stad!
 • Samenleven in de stad
 • Zorgen voor de stad

De Dag van de Dialoog  berust op 6 pijlers:

 1. Het is een maatschappelijk initiatief voor de stad van burgers en organisaties
 2. Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van 6 à 8 personen aan tafels verspreid over de stad.
 3. De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen een vaste dialoogmethodiek met 4  stappen.
 4. De gesprekken worden geleid door gespreksleiders, die een dialoogtraining hebben gevolgd.
 5. De eigen verantwoordelijkheid staat in het gesprek centraal.
 6. Een centrale organisator coördineert en zorgt voor communicatie en publiciteit.

06/05/2009 23:00 pm · 0 comments

Like this post? Post Comment, Download and Subscribe RSS

Leave a Comment